Chào mừng đến với website Tịnh Xá Minh Quang !

Số lượt xem: 532
Gửi lúc 09:03' 09/12/2017
Lễ Kỷ Niệm 63 Năm Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang Vắng Bóng

Nam mô Bổn Sư Sakyamuni Phật.

       Nam mô đức Khai Tổ Tôn Sư Minh Đăng Quang.

 

Chư Tôn đức Tăng Ni và Pháp lữ 4 phương trong Giáo Pháp!

 

Hơn nửa thế kỷ trôi qua 1944 - 1954, trong ngôi nhà Việt Nam của chúng ta, một buổi sáng khi ánh chiêu dương của vừng đông vừa lố dạng, thì NGỌN ĐUỐC CHÁNH PHÁP của TUỆ ĐĂNG “Minh Đăng Quang” đã đẩy lùi bóng tối của màng đêm “Vô Minh”, như đã báo hiệu khắp nhân gian, thế gian và nhân gian là Cánh Én MÙA XUÂN HOA ĐẠO đã xuất hiện nơi miền nam Hòn Ngọc Viễn Đông “Sài Gòn ĐôThị”, bằng hình ảnh Thân Giáo: Y BÁT CHÂN TRUYỀN của ba đời mười phương chư Phật:

 

Mừng thay xứ Phật còn hương

Lành thay đất Việt mở chương Phật Thừa

Kế truyền Y BÁT ngàn xưa

Thiên gia Phạn vạn lý du bóng hình

Đời nay truyền Giáo bằng Kinh

Phật xưa truyền Đạo bằng hình bóng như.

  

Vâng, hình bóng như như bất động trước tài sắc danh quyền, khi mà hình ảnh một nhà Sư đầu trần - chân đất:

Trang nghiêm trong chiếc Y VÀNG

Tay cầm BÁT NGỌ hào quang tỏa ngời

Minh Đăng Quang CHƠN LÝ cho đời

Mười phương ba cõi bốn loài an tâm.

 

Đức KHAI TỔ TÔN SƯ MINH ĐĂNG QUANG sau khi chứng Đạo, Ngài dụng thân giáo hóa độ, dựng lập lại CHÂN DUNG GIẢI THOÁT của đức Thế Tôn và hàng Thánh Tăng như thời kỳ Phật còn tại thế, bằng hình ảnh của chư vị Khất Sĩ qua nhân hạnh TRÌ BÌNH KHẤT THỰC.

 

Y Bá Nạp bức họa đồ thế giới

Vẽ muôn ngàn đường lối bước vân du

Bình Bát đất “Đạo” bầu càn khôn vũ trụ

Chứa muôn loài vạn vật một tình thương.

 

Khất sĩ đi xin ăn mà chẳng than van, không có gì hết mà chẳng than nghèo, đầu trần chân không, đội trời đạp đất, sương màn cỏ chiếu, mà chẳng bao giờ chán nản. Khất sĩ khuyên lơn người giàu, an ủi người nghèo, làm gương không không, tránh khổ cho người giác ngộ. Khất sĩ cảm hóa kẻ ác, dạy dỗ người thiện, để dấu hoa sen không ô nhiễm vào nơi trí óc tâm người, vạch hàng chữ đạo nơi cửa ngõ đường đi, khoe sự tốt đẹp của giới hạnh, nhắc nhở sự yên úy đến cho người.

 

http://daophatkhatsi.net/giao-phap-khat-si/chon-ly/nguyen-tac/2312-chon-ly-so-11-khat-si.html

 

Xin mà không THAM, Tiền bạc cho mà không nhận, cho nhiều không lấy, không cất để dành chứa và không nhận THỊT, CÁ vì ảnh hưởng tới mạng sống và sự đau khổ quằn quại của chúng sanh. Ngài thực hiện tinh thần TỨ Y là LIỄU NGHĨA  “Bất Y Bất Liễu Nghĩa”, do vậy Ngài hiểu nghĩa lý sâu xa ý Phật với lòng Từ Ái khi nói tới Tam Tịnh Nhục bằng Tuệ Nhãn, nghe bằng Thiên Nhĩ và không vì cái miếng ăn cho mình mà chúng sanh phải đau đớn oán hờn khi bị xẻ thịt:

 

Tánh linh người vật cũng đồng

Tuy không biết nói mà lòng biết nghe.

 

Do đó, Tổ Sư Minh Đăng Quang không cho phép chư Tăng Ni Khất Sĩ nhai nuốt ngấu nghiến da thịt, xương máu của các loài có sự sống “chúng sanh”, để tránh gieo và nhận thêm nhân và quả bất thiện, vì miếng ăn mà kẻ dâng người nhận THỊT CÁ hôi tanh, hơn thế nữa loài cầm thú là do tạo tội mới bị thọ quả báo làm súc sanh, thì chẳng lẽ chúng ta là bậc xuất thế Tu Hành với lòng thương bằng hành động thì lẽ nào lại ăn nuốt than xác “Tội Lỗi” của đàn em khờ dại, thấp bé do vô minh tạo ra, đễ phải chiêu cảm luật Nhân Quả, nhất là do mình ăn mà các hàng Thịt, hàng Cá phải tăng thêm TỘI, do vậy cho nên Tổ Sư đã ứng dụng như lời Phật dạy trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm: Đoạn Lòng Sát - Đoạn Lòng Thâu Đạo. “CHỈ VỀ QUYẾT-ĐỊNH ĐOẠN LÒNG SÁT”.

 

http://tuyenphap.com/Kinh-dien/Kinh-Thu-Lang-Nghiem-Shurangama-Sutta/Quyen-Sa%CC%81u

 

Thế nhưng không đơn giản như chúng ta đã thấy, nghe và hiểu về lòng Từ Bi “Metta”, bởi không ít lý luận bảo thủ của hạng người vì MIẾNG ĂN mà lắm MỒM - lắm MIỆNG, hoặc nói một đàng làm một ngả, như câu chuyện xảy ra ở Malaysia năm 2002. Bần Tăng được Phật tử tiểu bang Johor cúng dường 3 cơ sở đã xây dựng Đạo Tràng Tịnh Xá, nhưng vì thiếu các bậc chân Tăng nên phải đóng cửa một ngôi Chùa và vì lòng thương, che chở, đùm bộc những vị thiếu nơi nương thân để tu hành nên đã cúng dường một Tịnh Xá cho các vị Sư Nam Tông “Theravada” ở Singapore.

 

Sau 10 năm ở Ấn Độ và nơi Đạo Tràng trên Núi Sangharagiri có 86 Con Cộp, trở về lại Malaysia nhưng không báo trước cho chư Tăng ở đó trong giờ Ngọ Trai, nên khi Thọ Trai phát hiện có các món như thịt, cá, tôm trên các đĩa, Bần Tăng thấy vậy mới hỏi sao quý vị ăn thịt cá trong khi thức ăn NGŨ CỐC đầy bàn, được một vị ngồi gần trả lời: Mình ăn xong chú nguyện cho Cá, Tôm và các con vật được siêu thoát, Bần Tăng nói với vị Sư ấy: Về nhà ăn hết cha mẹ xong chú nguyện cho siêu thoát tốt hơn.

 

Tôn Sư Minh Đăng Quang rất trân quý GIỚI LUẬT một cách tuyệt đối “Tùy Duyên Bất Biến - Bất Biến Như Tùy Duyên, do vậy hàng Khất Sĩ đã thọ GIỚI của Phật cho dù Sadi thì Quá Ngọ cũng không được ăn, hay nếu vì các lý do chính đáng như đi xa, nhuộm y, hộp chúng v.v…thì được ăn khi mặt trời hừng sáng thấy rõ các chỉ tay, nhưng buổi trưa không được ăn lại nữa, mà chỉ một lần ngồi ăn và đương nhiên không được ăn sau NGỌ cho dù bóng ngã qua chỉ là sợi tóc, bởi giờ ấy của Súc sanh hay tối là giờ của NGẠ QUỶ, giờ sáng của chư thiên, còn 10 phương 3 đời chư Phật và chư Tăng Ni Khất Sĩ chỉ THỌ NGỌ TRAI, như trong Kinh Đại Bảo Tích phẩm thứ 1: Tam Tụ Tịnh Giới,  phẩm 6: Pháp Hội Bất Động Như Lai và phẩm 24: Ưu Ba Ly.

 

Hiện tại đây còn có nhiều người cạnh tranh với Như Lai, huống là đời vị lai! Như Hiền Hộ Tỳ Kheo chẳng hạn. Phật chế giới khiến các Tỳ Kheo thọ pháp một lần ngồi ăn, Hiền Hộ giận hờn trọn ba tháng hạ không chịu đến chỗ Phật.

 

http://thuvienhoasen.org/D_1-2_2-58_4-193_5-50_6-1_17-207_14-1_15-1/#nl_detail_bookmark

 

Bạch đức Thế Tôn!  Nay tôi phát đại tâm hồi hướng như vậy, nhẫn đến chừng nào chưa chứng Vô thượng Bồ đề, đời đời xuất gia nếu chẳng khất thực, chẳng một lần ngồi ăn, chẳng ăn tiết giảm, chẳng trì ba y, chẳng đắp y phấn tảo, chẳng theo chỗ mà ngồi, chẳng thường ngồi, chẳng ở A Lan Nhã, chẳng ở dưới cây, chẳng ngồi chỗ trống, chẳng ở gò mả thì là khi dối tất cả chư Phật.

 

http://thuvienhoasen.org/D_1-2_2-58_4-198_5-50_6-1_17-207_14-1_15-1/#nl_detail_bookmark

 

Trích:

Nầy Xá Lợi Phất ! Ý ông nghĩ sao, như lúc đại sư tử vương gầm rống thì các dã can nhỏ kia có làm được như vậy chăng ?

 -Bạch đức Thế Tôn !  Không làm được.

 Trích:

Bấy giờ Tôn giả Ưu Ba Ly từ thiền định dậy đến chỗ Phật đảnh lễ chưn Phật hữu nhiễu ba vòng đứng qua một bên bạch Phật rằng : “Bạch đức Thế Tôn !  Tôi ở chỗ vắng ngồi một mình suy nghĩ rằng đức Thế Tôn nơi giới học thanh tịnh Ba la đề mộc xoa vì hàng tam thừa Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát mà bảo rằng : Thà mất mạng chớ chẳng bỏ giới.

 

 http://thuvienhoasen.org/D_1-2_2-58_4-254_5-50_6-1_17-207_14-1_15-1/#nl_detail_bookmark

 

 Ăn Chay và Ăn Trai nghĩa khác nhau.

1, là ăn hoa quả ngũ cốc để nuôi lòng Từ Bi, không làm não hại hay thương tổn chúng sanh bởi mình gián tiếp hoặc trực tiếp để ngăn ngừa quả Ác.

2, là ĂN TRAI GIỚI “Quá Ngọ Không Ăn” là để điều phục tâm THAM ĂN, bởi ăn nhiều tăng Dục mà các loài phải sanh con đẻ cháu do không Điều Phục được anh nhỏ THÍCH LUÂN HỒI…

 

Có nhiều vị biết sai với Chánh Pháp mà vẫn làm, vẫn phạm, bởi nhiều có lý do lý giải để che đậy cái Tham vi tế và cái nhu nhược thấp hèn, do không đủ lòng tự trọng và đức Dũng của bậc Xuất Trần Thượng Sĩ như tấm gương sáng của đức Bồ Đề Đạt Ma vào núi diện bích 9 năm và đức vua Trần Nhân Tông coi giang sơn như chiếc giày rách mới dấn thân lên núi Yên Tử tìm Tâm “Đạo”.

Những cái thiếu của người Tu ở 3 đức BI TRÍ DŨNG như sau.

1, Thiếu khả năng để phân biệt cái gì nên làm và cái gì không nên làm, do vậy nên không thắng nổi đồng TIỀN, bởi coi TIỀN hơn Tiên hơn Phật là thiếu DŨNG.

 

Phật CHẾ GIỚI ra cấm giữ TIỀN

Bởi TIỀN mua bán cả Phật tiên

Muốn vì đạo nghiệp cần giải thoát

Tự tại vân du dứt khổ phiền.

 

https://www.youtube.com/watch?v=VoOc6NTx9Z8&t=94s

 

2, Không đủ duy thức và kiến thức để phân biệt thấy như thực giữa Đúng & Sai của GIỚI & PHÁP của Phật và của Ma “Chánh - Tà” hầu tránh xa các vị Hôn Sư “Nguy hơn Hôn Quân - Hôn Quân GIẾT mất thân - Hôn Sư GIẾT mất tâm” hầu TRÁNH XA các Sư Hổ Mang Thích Minh Hát và GIAN HÙNG Thích Quảng Ba  lợi dụng các cơ sở Tôn Giáo TRỤC LỢI, biến Chùa thành CHỢ cho mưu đồ Chính Chị & Thương Mại như phẩm Doanh Sự Tỳ Kheo là thiếu TRÍ.

 

3, Không đủ năng lực của Tuệ Tri do không huân tu GIỚI - ĐỊNH để tường tri thuật sống NGƯỜI BIẾT SỐNG MỘT MÌNH “Bậc Không Nhà = Ly Dục”. Tháo gỡ các GÔNG CÙM để tự giải thoát cho mình và cứu độ chúng sinh là thiếu BI.

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Ma-thi-%C6%A1%2021&version=BPT

 

12 Chúa Giê-xu đi vào đền thờ và đuổi tất cả những người đang buôn bán ở đó. Ngài lật đổ bàn của những kẻ đổi bạc, hất ghế của những người bán bồ câu. 13 Ngài bảo mọi người nơi đó, “Thánh Kinh viết, ‘Đền thờ ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện.’ [b] Nhưng các ngươi đã biến nó thành ‘sào huyệt lũ cướp.’ [c]”

 

 

Như vậy 63 năm kỷ niệm đức Tổ Sư Minh Đăng, chúng ta nhận thấy ở nơi Ngài đủ cả 3 đức BI TRÍ DŨNG ở tuổi 32 năm như Chúa Jesus trên trần gian rồi VẮNG BÓNG, Chúa để lại Thánh Kinh - Tổ Sư để lại Bộ Chơn Lý là một tác phẩm giá trị cho chư Thiên và loài người, cả hai bậc điều có CÁI DŨNG PHI PHÀM của bậc THÁNH nhân:

 

http://daophatkhatsi.net/giao-phap-khat-si/chon-ly/nguyen-tac/2359-chon-ly-so-38-dai-thua-giao.html

 

Kính chúc chư Tôn Đức Tăng Ni các bậc Phạm Hạnh đi về một phen trên tinh thần LY THAM XUẤT TRẦN THƯỢNG SĨ 3 Y 1 BÁT thực hiện thực hành đời sống VÔ DỤC "Người Không Nhà" VÔ TRỤ cho TÂM BÌNH VŨ TRỤ BÌNH, là món quà vô giá an vui trong ngày KỶ NIỆM NĂM TÔN SƯ MINH ĐĂNG QUANG VẮNG BÓNG.

 

Mong Thay,

                   Khất Sĩ Phước Long Xá Lợi.              

www.heartforpeace.com  -  heartforpeace@hotmail.com.au

Tác giả: Khất Sĩ Phước Long Xá Lợi

Các tin khác

    Không có tin nào!


«Quay lại

↑ Top


Thông báo

Video phật giáo